L’AMURI E’ NU VIAGGIU ‘NTRENU

L’AMURI E’ NU VIAGGIU ‘NTRENU

Buragina Elia

(canto)

 Lu discu è virdi, ecco la speranza
Lu trenu li progetti chi hfacìmu
Li binari la strata chi sbattimu
Li vagoni la casa chi pensamu.

(il treno fischia e parte)
Mo chi ‘nviaggiu nui dui ni mentimu
Ostaculi pe’ strata no’ trovamu,
si discu russu pe’ casu vidimu
cu nu baciu d’amuri lu cangiamu.

(il treno fischia)
Eccu carina mia, stiamu arrivandu
A lu paisi chi si chiama AMURI,
sempre cchiù ni stacimu avvicinandu
duva tuttu ‘nci farannu tanti auguri.

(il treno fischia)
Ti canuscìvi ch’eri na zitella
Mo chi si randa si na bella hfigghjia
Mo chi arrivamu hformamu casicella
E intra n’apirìmu na hfamigghjia.

(il treno rallente, linea interrotta)
Scindìmu cara mia, dammi na manu
Ca sempre ricchi esser no’ potimu
Alcuna volta avìmu mu ni aiutamu
A modu ca la hfami no’ patimu.

(il treno fischia, linea aggiustata, camminare adagio)
E quandu vecchiarelli nui simu
La gioventù sempre ni ricordamu
Ma oggi chi la vita cominciamu
Cu stu baciu d’amuri ni ligamu. (si baciano)

(il treno fischia, si ferma, fine della corsa)