ARIA DE TRUSCIA

ARIA DE TRUSCIA

(Giuseppe Vono)


Passa lu tiempu, e ppare
ca l’affari cchjù s’ammuscia…
Madonna mia, chi truscia
tremenda chi nc’è mmo’.

Cuomu si po’ risistere,
chista è nna cosa seria:
ammienzu sta miseria
vivere no’ ssi po’.

Vidi la gente pallida
a testa vascia e muta
chi mmancu ti saluta:
pare ch’a luttu sta.

Nc’è puru cu sta ccomudu
e fface ca si lagna,
la crisi no’ ssi Spagna
ca dinaruzzi nd’ha.

Si li mbicini e cierchi
mu parri de dinari,
sienti: su’ tiempi amari…
dinari?… e duve su?

Va’ dinci a ncunu: « Priestemi
nna sula menza lira »,
lu sienti chi ssuspira,
no’ tti rispunda cchjù.

Si guardi a li putihj
uc’è rroba nzin’a fini,
ma si nno’ nc’è quattrini
cu ca…gnu ti nda dà?

Cridenza? E’ nu ricuordu
de’ tiempi de na vota,
ca mo’ sta scrittu a nnota:
« Cridenza no’ ssi fa ».

Si more de la fami,
è chissu lu taluornu
d’ognunu notte e juornu,
e riparu no, non d’ha.

E cchista dittatura,
chi cchiamanu suvrana,
cu ffacci de pputtana
nega sta verità!…
1936-